our courses

คอร์ส สอวน.เคมี2

[สำหรับนักเรียนค่าย1]

สำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย1 ปี65

เพื่อสอบผ่านเข้าค่าย2

ราคา 6,500 บาท

รายละเอียเพิ่มเติม

คอร์ส สอวน.เคมี2

[สำหรับนักเรียนค่าย1]

สำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย1 ปี65

เพื่อสอบผ่านเข้าค่าย2

ราคา 6,500 บาท

รายละเอียเพิ่มเติม

คอร์ส สอวน.เคมี2

[สำหรับนักเรียนค่าย1]

สำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย1 ปี65

เพื่อสอบผ่านเข้าค่าย2

ราคา 6,500 บาท

รายละเอียเพิ่มเติม

Follow us on Instagram