สอวน. ยืนคณะอะไรได้บ้าง

สอวน ยื่นคณะอะไรได้บ้าง
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะอุตสาหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ค่าย 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2
ข้อมูลอ้างอิง : สอวน.สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 และประกาศจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์ศิริราช)เหรียญทอง/เหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เหรียญทอง/เหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรติบัตรโอลิมปิก(ชีววิทยา) วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่าน สอวน ค่าย 1 และได้รับการคัดเลือกอบรม สอวน ค่าย 2
ข้อมูลอ้างอิง : สอวน.สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 และประกาศจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 1-50 การแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เกียรติบัตร สอวน ค่าย 1
จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการคัดเลือก สอวน ค่าย 2
ข้อมูลอ้างอิง : สอวน.สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 และประกาศจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลจาก การแข่งขันโอลิมปิก วิชาการระดับชาติ
คณะสาธารณะสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1
จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ สอวน / โอลิมปิกวิชาการ
ข้อมูลอ้างอิง : สอวน.สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 และประกาศจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไขมหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค)เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสีเทคนิค)ได้รับคัดเลือกจาก สอวน เพื่ออบรม สสวท ค่าย 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค)เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสีเทคนิค)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค)มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เทคนิคการแพทย์)ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รังสีเทคนิค)
ข้อมูลอ้างอิง : สอวน.สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567 และประกาศจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไขมหาวิทยาลัย (สาขา)เงื่อนไข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ค่าย 2 / โอลิมปิกวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เกียรติบัตร สอวน ค่าย 1มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 2มหาวิทยาลัยบูรพาผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ค่าย 2 / ค่าย 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1 / ผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังผ่านการอบรม สอวน ค่าย 1