วันประกาศผลสอบ สอวน.ค่าย1 ปี2566 ทุกศูนย์

kmepepo notice of exam 3
kmepepo notice of exam 1
วันประกาศผลวันอบรมค่าย1ช่องทางประกาศ
ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง 70 คน
ศูนย์สุโขทัยวิทยาคม 35 คน22 กันยายน 8-22 ตุลาคมwww.sci.nu.ac.th/posn_nu
ศูนย์อุตรดิตถ์ดรุณี 35 คน22 กันยายน 8-22 ตุลาคมwww.sci.nu.ac.th/posn_nu
ศูนย์ภาคเหนือ 70 คน
ศูนย์ลําปางกัลยาณี 35 คน25 กันยายน 1-15 ตุลาคมhttp://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
ศูนบุญญวาทย์วิทยาลัย 35 คน25 กันยายน 1-15 ตุลาคมhttp://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
ศูนย์กรุงเทพ 180 คน
ศูนย์บดินทรเดชา 60 คน19 กันยายน ตุลาคมhttps://www.bkkposn.com
ศูนย์เตรียมอุดมศึกษา 60 คน19 กันยายน ตุลาคมhttps://www.bkkposn.com
ศูนย์หอวัง 60 คน19 กันยายน ตุลาคมhttps://www.bkkposn.com
ศูนย์ภาคใต้ 180 คน
ศูนย์อามาตย์พานิชนุกูล 35 คน18 กันยายน 2-31 ตุลาคมhttps://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/
ศูนย์จุฬาภรณราชวทิยาลัยตรัง 35 คน18 กันยายน 2-31 ตุลาคมhttps://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/
ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 40 คน20 กันยายน 2-16 ตุลาคมhttps://entry.wu.ac.th/olympic/main.asp
ศูนย์เดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี 35 คน21 กันยายน ตุลาคมhttp://posn.sat.psu.ac.th
ศูนย์ป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง 35 คน21 กันยายน ตุลาคมhttp://posn.sat.psu.ac.th
ศูนย์ภาคอีสาน 210 คน
ศูนย์สารคามพิทยาคม 35 คน24 กันยายน ตุลาคมhttps://olympiad.kku.ac.th
ศูนย์กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 35 คน24 กันยายน ตุลาคมhttps://olympiad.kku.ac.th
ศูนย์ชัยภูมิภักดีชุมพล  35 คน27 กันยายน ตุลาคมhttp://olympic.sut.ac.th/olympic_20/index.php
ศูนย์ลำปลายมาศ 35 คน27 กันยายน ตุลาคมhttp://olympic.sut.ac.th/olympic_20/index.php
ศูนย์ศรีสะเกษวิทยาลัย 35 คน21 กันยายน ตุลาคมhttps://olympic.ubu.ac.th/
ศูนย์ยโสธรพิทยาคม 35 คน21 กันยายน ตุลาคมhttps://olympic.ubu.ac.th/
ศูนย์ภาคกลาง 210 คน
ศูนย์พนัสพิทยาคาร 35 คน29 กันยายน ตุลาคมhttp://science.buu.ac.th/posn-buu
ศูนย์ชลกัลยาณุกูล 35 คน29 กันยายน ตุลาคมhttp://science.buu.ac.th/posn-buu
ศูนย์จุฬาภร ปทุม  35 คน20 กันยายน ตุลาคมhttps://www.kmutnb.ac.th/
ศูนย์อยุธยาวิทยาลัย 35 คน20 กันยายน ตุลาคมhttps://www.kmutnb.ac.th/
ศูนย์มหิดลวิทยานุสรณ์ 35 คน25 สิงหาคมตุลาคมhttps://www.mwit.ac.th/olympiad/#
ศูนย์พระปฐมวิทยาลัย 35 คน21 กันยายน 3-17 ตุลาคมhttps://olympic.sc.su.ac.th
ศูนย์สงวนหญิง 35 คน21 กันยายน 3-17 ตุลาคมhttps://olympic.sc.su.ac.th